Justus Strömföreläsning

Lars Rombo
Lars Rombo blev specialist i Infektionssjukdomar 1980. Han arbetade på Infektionskliniken Roslagstulls Sjukhus 1975-1992 och därefter på Infektion Huddinge Sjukhus 1992-1995. Under åren 1995-2007 var Lars verksamhetschef på kliniken Infektion-Lunga-Hud på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och därefter fortsatte han som överläkare och konsult i Eskilstuna. Lars disputerade år 1984 med avhandlingen ”Chloroquine concentrations in suppression and treatment of Malaria – Clinical use and methodological considerations” och blev år 1986 docent och 2004 professor i Infektionssjukdomar och resemedicin.

Lars har sedan andra hälften av 1980-talet varit mycket aktiv inom Vaccinologi och Resemedicin samt medverkat och arrangerat många årligen återkommande kurser inom Vaccinologi och Resemedicin. Under ett stort antal år har dessa givit blivande infektionsläkare möjlighet att erhålla sin obligatoriska ST-utbildning i vaccinologi. De årliga grundutbildnings- och fortsättningskurserna inom vaccinologi och resemedicin som Lars höll i tillsammans med Lars Lindquist har varit mycket välbesökta och uppskattade av både läkare och sjuksköterskor. Kurserna var en del av konceptet Reserådet som Lars fortfarande driver och svarar outröttligt och personligt på läsarnas frågor i SvarIgår.


Han har också anordnat fältkurser i resemedicin i såväl Öst- som Västafrika. Lars var också med och startade Skandinaviskt forum för resemedicin år 1996 och denna kongress anordnades därefter vart annat år fram till 2004 då Lars var med och samlade nordeuropeiska kollegor för en fortsättning i form av NECTM (Northern European Conference on Travel Medicine). NECTM har sedan dess varit en välbesökt internationell konferens, senast i Rotterdam 2022. Lars har handlett 7 doktorander och har 195 publikationer som spänner över ett brett kliniskt område från farmakologiska studier av malariabehandling i endemisk miljö till vaccinationsschema hos immunsupprimerade och innefattande många olika infektionssjukdomar. Han har genom åren varit huvudprövare och nationell koordinator för många vaccin- och andra kliniska läkemedelsprövningar.

Lars har utfört ett stort arbete inom föreningen för tropikmedicin och internationell hälsa (som upphörde 2010 och övergick till Svensk förening för resemedicin).

Lokal: Stora Salen


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023