Snabb resistensbestämning – hur kan man göra och gör det någon nytta?

Snabb resistensbestämning – hur kan man göra och gör det någon nytta? I strävan att förbättra klinisk effekt hos patienter med allvarliga infektionssjukdomar, minska antalet vårdrelaterade infektioner och vårdkostnader hos denna patientgrupp samt förhindra fortsatt resistensutveckling är korta ledtider inom infektionsdiagnostiken med efterföljande snabbt inrättad skräddarsydd behandling önskvärt. I denna session diskuterar vi tidstjuvar inom framför allt sepsisdiagnostikkedjan med fokus på möjligheten och utfallet av att korta tid till resistensbesked. Vilka metoder finns och hur bra och snabba är de? Är det svårt att göra? Kan man lita på resultatet? Spelar snabb resistensbestämning någon roll i svensk resistensmiljö? Vad vill klinikern snabbt ha svar på och varför? Vad tror vi ytterligare krävs för att bäst nyttja snabb mikrobiologisk diagnostik hos allvarligt sjuka infektionspatienter?

Moderator: Anna Åkerlund

Sepsisdiagnostikens ledtider. Varför tar det så lång tid från provtagning till labsvar?
Anna Åkerlund, Klinisk mikrobiologi Jönköping/Linköping

Snabb, snabbare, snabbast – nya metoder för resistensbestämning
Oskar Ekelund, Klinisk mikrobiologi, Region Kronoberg

I vilka situationer och till vilka patienter kan vi ha störst nytta av snabbresistens
Mia Furebring, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset. 

Lokal: Eva och Georg Klein


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023