Hälso- och sjukvård i kris och krig: behov och utmaningar

Det kraftigt försämrade säkerhetsläget i Europa har föranlett att svenska samhället sedan 2015 brett har återtagit planeringen inför höjd beredskap och ytterst krig. En kritisk samhällsfunktion är hälso-och sjukvården och det är både för civila och militära ändamål kritiskt att vården fungerar även under kriget. Men hur redo är vi i ett land som inte upplevt krig sedan mycket länge?

I denna session får vi höra läkare Johan von Schreeb berätta om sina erfarenheter från sjukvård i krigs- och katastrofzoner, hur hälsan påverkas i konflikter, vilka behov som dominerar och vilka avvägningar och anpassningar som krävs för hälso- och sjukvården. Därefter talar Per Wikström från Totalförsvarets Forskningsinstitut om hotet från användning av biologiska vapen och slutligen presenterar Taha Alexandersson från Socialstyrelsen arbetet i den nya beredskapssektorn Hälsa, vård och omsorg.

Lärdomar från konflikter och katastrofer
Johan von Schreeb, kirurg och professor i Global katastrofmedicin vid Karolinska institutet.
Johan har under 30 års tid varit verksam som läkare i katastrofer och konflikter för Läkare utan Gränser och det senaste året har han regelbundet arbetet för WHO i Ukraina för att samordna internationella insatser.

Biologiska vapen – förr och nu
Per Wikström, Forskare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut, Avdelningen för CBRN-skydd och säkerhet

En ny struktur för planering av hälso- och sjukvård vid kris och krig
Taha Alexandersson, Socialstyrelsen

Moderator: Andreas Bråve, Biträdande avdelningschef, Folkhälsomyndigheten

Lokal: Stora Salongen


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023